කටයුතු පහසු කරන QR කේත...


වර්තමානයේ පවතින ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස සලාක ක්‍රමයට ඉන්ධන බෙදා හැරීම සඳහා ජාතික ඉන්ධන අවසර පත හඳුන්වා දී තිබෙන අතර එය මධ්‍යගත දත්ත පද්ධතියක් හා මෘදුකාංගයක් මත ක්‍රියාත්මක වන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ විසඳුමකි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඉන්ධන ලබා ගන්නා පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ඉන්ධන ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ කඩිනමින් ලබා ගැනීම සඳහා සැණ පිළිසර කේතය හෙවත් සැපි කේතයක් එනම් QR කේතයක් භාවිත කිරීමයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

 

නව කලාපය කියවීම සඳහා
epaper.upali.lk
වෙබ්‍ අඩවිය වෙත පිවිස නොමිලේ Register වන්න.

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services