ශ්‍රී ලංකාව තුළ න්‍යෂ්ටික බලයෙන් විදුලිය නිපදවීමේ කාලීන අවශ්‍යතාව...


 

ලොව සැම රටක ම සංවර්ධනය සඳහා වන න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන කරුණු 03ක්, (3E) සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ. එනම්,

▲ බලශක්තිය (Energy)
▲ පරිසරය (Environment)
▲ ආර්ථිකය (Economy)

ඒ අනුව, නිවැරැදි බලශක්ති කළමනාකරණයක් තුළින්, හරිත පරිසරයත්, ස්ථාවර ආර්ථිකයත් ගොඩනංවා ගත හැකි බව ලොව සැම විද්වතෙක් ම අවිවාදයෙන් පිළිගනියි. අද දින ලොව සැම රටක ම අවධානය යොමු ව ඇත්තේ ද විවිධ සංවර්ධන අරමුණු සඳහා බලශක්තිය කාර්යක්‍ෂම ලෙස උත්පාදනය කර ගන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ ව ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

 

නව කලාපය කියවීම සඳහා
epaper.upali.lk
වෙබ්‍ අඩවිය වෙත පිවිස නොමිලේ Register වන්න.

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services