ඊයම් විෂ වීමේ අනතුර...
 

අනාදිමත් කාලයක සිට මිනිසා විසින් භාවිතයට ගනු ලබන ලෝහ අතරෙන් ඊයම් ලෝහය සහ එහි සංයෝගවලට වැදගත් තැනක් හිමි වේ. අතීතයේ දී ජල නල තැනීමට යොදා ගත් මේ ලෝහයේ භාවිතය නිසා ම ජලනල කාර්මිකයා හැඳින්වීමට යොදන Plumber නම් ඉංග්‍රීසි වදන පවා ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ ඊයම් ලෝහය හඳුන්වන ලතින් නාමය වන Plumbum (ප්ලම්බම්) යන පදයෙනි. මූල ද්‍රව්‍යයක් ලෙස ඊයම් නිරූපණය කරන Pb යන රසායනික සංකේතය සඳහා ද මුල් වී ඇත්තේ එහි ඉංග්‍රීසි නාමය වන Lead (ලෙඩ්) නොව Plumbum යන ලතින් නාමයයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services