කාබනික කෘෂිකර්මය හා ඒ සඳහා ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ දායකත්වය...
 

1960 දශකයේ දී සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල් ඇතුළුව ලොව පුරා රටවල කෘෂිකාර්මික ක්‍ෂේත‍්‍රයේ විශේෂයෙන් ම ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කරනු වස් ‘හරිත විප්ලවය’  (Green Revolution) ඇති විය. ආහාර ස්වයංපෝෂිතතාව ළඟා කරගැනීම ප‍්‍රධාන
පරමාර්ථය කොටගනිමින් වැඩිදියුණු කළ බෝග ප‍්‍රභේද, නවීන යන්ත්‍රෝපකරණ, කාර්යක්‍ෂම ජල සම්පාදන ක‍්‍රම, කෘත‍්‍රිම රසායනික පොහොර සහ වෙනත් කෘෂිරසායනික ද්‍රව්‍යයන් පාරම්පරික ගොවිතැනට හඳුන්වා දීම මේ හරහා සිදු විය.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services