සාගරය, ජීවිතය හා ජීවනෝපාය...
ජුනි මස 8 වැනි දාට යෙදුණු ලෝක සාගර දිනය නිමිත්තෙනි.

සාගරය පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ 70%කට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ආවරණය කරමින් විහිදී ඇත. එය අපගේ ජීවන ප‍්‍රභවය වන අතර, මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ සහ පෘථිවියේ අනෙක් සෑම ජීවියෙකුගේ ම පෝෂණයට දායක වේ. ලෝකයේ පවතින ඔක්සිජන් වායුවෙන් අවම වශයෙන් 50%ක් පමණ නිපදවනුයේ සාගරය මඟිනි. සාගරය ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන පරිසර පද්ධතියකි. ලොව පුරා බිලියනයකට අධික ජනතාවකට ප්‍රෝටීන සපයන ප‍්‍රධාන ප‍්‍රභවය මෙයයි. සාගරය ආශ‍්‍රිත ව පවතින විවිධ කර්මාන්ත මඟින් විශාල පිරිසකට ජීවනෝපාය මාර්ග ද සැලසී තිබේ.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services