දරිද්‍රතාවට එරෙහි ව නව නිර්මාණකරණය...
 

ලෝක නිර්මාණශීලීත්ව හා නවෝත්පාදන දිනය අදට යෙදී තිබේ. නිර්මාණශීලීත්වයෙන් යුතු ව කටයුතු කිරීම හා නව නිර්මාණ බිහි කිරීම ලෝකයේ දියුණුවට අත්‍යවශ්‍ය ය. එය මානව වර්ගයාගේ පැවැත්ම වඩාත් පහසු හා සුන්දර එකක් කරන්නට නිරතුරු ව ම උදව් වෙයි. අද අප ජීවත් වන ලෝකයේ පරිහරණය කරන සියලූ ම දේ අතීතයේ යම් දවසක නිර්මාණශීලී මනසක් තුළ ගොඩන`ගා නිමවන ලද නව නිර්මාණ සමූහයක එකතුවකි. මෙලෙස ම අද අප නිර්මාණශීලීත්වයෙන් නිමවන දෑ එළැඹෙන අනාගතය හැඩ කරනු ඇත.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services