වනය රැකුමට නිහඬ මෙහෙයක් ඉටු කර යාල වනපෙතේ පළමු භාරකරු...
 

යාල..., සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගත් ලෝ සුපතළ වනපෙතක්. එහි සංචාරය කරනා කල අත්වි`ඳින්නට ලැබෙන වියළි කලාපීය සොබා සුන්දරත්වය පරිසරයට පෙම් බැඳි සැමගේ මතකයෙන් ඈත් නො වනු නියතයි. වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලනයට අයත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රකාශිත ජාතික උද්‍යාන 26 අතරින් 1938 වසරේ පෙබරවාරි මස 25 වැනි දින පළමු වරට ප‍්‍රකාශයට පත් කළ ජාතික උද්‍යාන දෙක වන විල්පත්තුව හා යාල, සංචාරක විෂයේ ලා වැඩි අවධානය දිනාගත් ජාතික උද්‍යානයන් බව
සත්‍යයකි.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services