මළ සිරුරක් තුළ වයිරසයක්ට කොපමණ කාලයක් ජීවත් විය හැකි ද?...
 

COVID-19 ආසාදිත බව තහවුරු වූ පුද්ගල මළ සිරුරු ආදාහනය කළ යුතු ද නැති නම් භූමදානය කිරීම සුදුසු ද යන්න පිළිබඳව වර්තමානයේ දී මෙරට සමාජය තුළ විශාල කතිකාවතක් නිර්මාණය වී ඇත. මෙවැනි මත ගැටුමක් නිර්මාණය වීමට පදනම් ව ඇති ප‍්‍රධානතම කාරණාවක් වන්නේ COVID-19  ආසාදිත මෘත දේහ හරහා SARS-CoV-2 වයිරසය බාහිර පරිසරයට එක් වීමට හැකියාවක් පවතින්නේ යැයි ඇතැම් පාර්ශ්වයන් වෙතින් පළ වී ඇති අදහසයි.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services