මනෝ චිකිත්සාව කායික රෝග සමනයට පවා යොදාගත හැකියි...
 

මිනිස්සු ලෙඩ වූ විට විවිධාකාර ප‍්‍රතිකාර වෙත යොමු වෙති. විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති එවැනි ක‍්‍රම වෙත යොමු වන අය දෙස අපි බොහෝ විට සමච්චලයෙන් බලමු. මීට කලකට ඉහත දී මනෝ චිකිත්සක (Psyechotheraphy) ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමවේදය දෙස සාමාන්‍ය ජනතාව මෙන්ම බොහෝ විද්‍යාඥයන් ද බැලූවේ ඒ ආකාරයේ ම සමච්චල් සහගත දෘෂ්ටියකිනි. විද්‍යාඥයන් මනෝ චිකිත්සාව ප‍්‍රතික්‍ෂේප කරන්නට ප‍්‍රධාන හේතුව වන්නේ එහි සත්‍යතාව, වෙනත් පර්යේෂණයක් මෙන් නැවත නැවත සිදු කරමින් තහවුරු කිරීමට නොහැකි වීම ය. පසුගිය කාලය තුළ දී මනෝ චිකිත්සාවෙහි අසාර්ථකභාවය විදහා දැක්වෙන අධ්‍යයන රැසක් ද ප‍්‍රසිද්ධ වී තිබේ.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services