සිංහරාජ ලෝක උරුමය අහිමි කරගනිමු ද?
 

අතීතයේ පටන් ම සිංහරාජ වනපෙතට කලින් කලට විවිධ වූ බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර එය ලෝක උරුම වනභූමියක් වීමට මත්තෙන් දැඩි ලෙස සංහාරයකට බඳුන් ව ඇත. මෙහි දී විශාල වශයෙන් සිදු වන දැව ජාවාරම්, ජාන මංකොල්ල, වල්ලපට්ටා කැපීම්, මැණික් පතල් හෑරීම්, අනවසර වැලි ගොඩ දැමීම් ඇතුළු නීති විරෝධී ක‍්‍රියා රැසක් සිදු ව ඇති බව ඒ හා සම්බන්ධ සමීක්ෂණ සාක්ෂ්‍ය දරයි. ලෝක උරුමයක් වූ පසු එහි යම්කිසි අඩුවක් දක්නට ලැබුණ ද මේ මහ`ගු සම්පතට වින කරන ජාවාරම්කරුවන් අදටත් සිටින බව ඇතැම් සිද්ධීන් අපට සාක්ෂ්‍ය සපයයි. උදාහරණ ලෙස ගෙවී ගිය මෑත අතීතයේ දී සිංහරාජයේ පරිවාර වනාන්තර වන වළංකන්ද තණබොල හා කුඩු මිරිස වනාන්තර විනාශය හුවා දැක්විය හැකි ය.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services