රැකගත යුතු අවශේෂ කැළෑ...

 

පසුගිය දා අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණයකට අනුව කටයුතු සිදු වුව හොත් රටේ වනාන්තර අතරින් සැලකිය යුතු ප‍්‍රමාණයක අනාගත
පැවැත්ම සඳහා යම් තර්ජනයක් ඇති වී තිබෙන බවට සාකච්ඡාවක් මේ වන විට ඇති වී තිබෙයි.

මේ සඳහා පරිසරවේදීන්, පරිසර සංවිධාන, විද්වතුන් මෙන්ම රජයේ ආයතන වෘත්තීය සමිති ද සම්බන්ධ වී ඇත.

2020 ජුලි මස 01 වැනි දා පැවැති කැබිනට් රැුස්වීමේ දී ”රජයේ අවශේෂ කැළෑ වශයෙන් සලකනු ලබන ඉඩම් දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්/ප‍්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත පැවරීමේ අවශ්‍යතාව” යන මැයෙන් සඳහන් වන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයේ සාරාංශය මෙසේ ය.

...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services