කාර්යක්‍ෂම ප්‍රවාහනයෙන් - ඉදිරියට...
 

ඔබ එදිනෙදා ගමන් බිමන්වල දී බලශක්‌ති කාර්යක්‍ෂමතාව පිළිබඳව ම`දක්‌ හෝ සිතුවේ ද?

එහෙත් ඔබ ප්‍රවාහනයේ දී බලශක්‌තිය ඉතිරි කළ හොත් ඔබගේ ප්‍රවාහන වියදම් ඔබ නො සිතන අයුරින් අවම වේ. බොහෝ විට ඔබේ නො දැනුවත්කම නිසා ම ප්‍රවාහනයේ දී අනවශ්‍ය ලෙස බලශක්‌තිය අපතේ යයි. ආරක්‍ෂිත හා බලශක්‌ති කාර්යක්‍ෂම නාගරික ප්‍රවාහනය ම`ගින් යහපත් සෞඛ්‍යය ඇතුළු තිරසර ඉලක්‌ක කිහිපයක්‌ ළ`ගා කරගත හැකි ය. ඔබේ වාහනයේ ඉන්ධන කාර්යක්‍ෂමතාව, වාහනය පැදවීමේ පුරුදු ද මේ බලශක්‌ති කාර්යක්‍ෂමතාව කෙරෙහි බලපායි.

...

logo3.gif (702 bytes)

 

 

logo4.gif (427 bytes)

 

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services