තර්ජනයට ලක්‌ වී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ උරගයෝ


සැම වසරක ම ඔක්‌තෝබර් 21 වැනි දා ලෝක උරගයන්ගේ දිනය ලෙස සමරනු ලබයි. උරගයන් ගෙන් පරිසර පද්ධතියට සිදු වන සේවාවත්, ඔවුන් මුහුණපාන තර්ජනයනුත්, උරගයන් සංරක්ෂණයේ වැදගත්කමත් ඉස්‌මතු කිරීම මේ දිනයේ අරමුණයි. අනෙකුත් වන ජීවීන්ට සාපේක්ෂ ව, ශ්‍රී ලංකාවේ උරගයන් පිළිබඳ ව ඇති උනන්දුව පොදුවේ අඩු වන නිසා උරගයන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට මෙවැනි දිනයක්‌ යොදාගැනීම වැදගත් වේ.

සර්පයන්, කටුස්‌සන්, කිඹුලන්, හූනන්, කැස්‌බෑවන්, ඉබ්බන් ශ්‍රී ලංකාවේ උරගයන් කාණ්‌ඩයට අයත් නියෝජිතයෝ වෙති.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services