පරිසර හිතකාමී නාගරීකරණයක්‌ උදෙසා හරිත නගර...

 

හරිත යන වදන ගෝලීය මෙන්ම ප්‍රදේශික වශයෙන් ද පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාවලි විස්‌තර කිරීමට බහුලව යොදාගන්නකි. තව ද එය, සොබාදහමට පවතින සමීපස්‌ථභාවය දක්‌වන සංකේතාර්ථයකි. නූතන සංවර්ධන යාන්ත්‍රණය තුළ නාගරීකරණ ක්‍රියාවලිය මගින් එම සංවර්ධිතභාවය මහ පොළොව මත යථාදර්ශනය කරන අතර ඊට මෙහි දැක්‌වූ හරිත හෙවත් පරිසරයට හිතකාමී බව සම්බන්ධ කරමින් නිර්මිත හරිත නගර සංකල්පය සංක්‌තෂිප්ත ව විග්‍රහ කිරීමට මේ ලිපියෙන් අවධානය යොමු කර තිබේ.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services