අර්බුද සමයක සංවර්ධනය...
 

කෙමෙන් උග්‍ර වෙමින් පවතින භයානක අර්බුදයකට වර්තමාන මානව වංශය මුහුණ පා සිටී. මෙහි ඇති සරදම්කාරී ස්‌වභාවය වන්නේ තමන් මුහුණ දී ඇති අර්බුදයේ ලොමු දැහැගැන්වෙනසුලු භයානකත්වය පිළිබඳව මානවයාට ප්‍රමාණවත් සංවේදීභාවයක්‌ හෝ ඒ පිළිබඳ පූර්ව සූදානමක්‌ හෝ නොමැති බව පෙනී යැමයි.

අද ලෝකයේ මූලික ම අභියෝගය වී ඇත්තේ මිනිසා විසින් ඇති කරන ලද පාරිසරික හා දේශගුණ විපර්යාස සඳහා විස`දුම් සපයාගන්නා අතරම...

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services