ස්‌වාභාවික විපත් සමයකුත් අත ළඟ බව අමතක නො කරමු...

 

අප්‍රේල් මස 21 වැනි දින දිවයිනේ ස්‌ථාන කිහිපයක ම සිදු වූ ත්‍රස්‌තවාදී පහර දීම් නිසා දෙ සිය පනහකට අධික වූ මිනිස්‌ ජීවිත හානියක්‌ සිදු වූ අතර ඊට සතියකට පෙර උදා වූ සිංහල සහ දමිළ නව අවුරුදු දා ඇතුළත් ව දින දහයක්‌ ඇතුළත අසූ (80) දෙනකුට පමණ දිවි අහිමි වූයේ රථවාහන අනතුරු සහ විවිධ මිනිස්‌ ගැටුම් නිසා ය. මේ ආපදා සිදුවීම් දෙක හා සම්බන්ධ ව විශාල දේපළ හානියක්‌ ද වාර්තා විය. මේ අවස්‌ථා දෙකෙහි දී වාර්තා වූ ජීවිත සහ දේපළ හානිය සමඟ සැසඳීමේ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ වසරක්‌ තුළ අපට මුහුණ පාන්නට සිදු වන ස්‌වාභාවික ආපදාවලින් සිදු වන ජීවිත සහ දේපළ හානි සැලකිය යුතු තරම් නො වන බවට සමහරකුට හැඟෙනවා විය හැකි ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services