දූෂ්‍ය කිරි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මුහුණ දෙන පොදු ගැටලුවක්‌ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන පෙන්වා දෙයි

කිරිපිටිවලට අදාළ අර්බුදය ඔඩු දුවමින් පවතී. මේ වන තුරුත් ඒ සදහා නිශ්චිත විසදුමක්‌ ලැබී නැත. මේ ප්‍රශ්නය ඇවිළී ගියේ තරුණ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයකු ආනයනික කිරිපිටිවල ඌරු තෙල් ඇතැයි පැමිණිලි ලැබෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීමත් සමග ය.

කෙසේ වෙතත් මේ ලිපියෙහි මුඛ්‍ය අරමුණ මෙරට පවතින ගැටලුව විශ්ලේෂණයට බදුන් කිරීම නො ව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇති විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන කීපයක්‌ නිරීක්‌ෂණයට බදුන් කිරීම ය. කිරිපිටි විවිධ ද්‍රව්‍ය මගින් දූෂණයට බදුන් වීමේ ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින එක ම රට අප නො වන බවත්, මෙය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් බොහොමයක්‌ මුහුණ දෙන ගැටලුවක්‌ බවත් එම අධ්‍යයනය මගින් පෙනී යයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services