මෝටර් රථවල මගී ආරක්‌ෂාව සොයන ඝට්‌ටන පරීක්‌ෂණ

ලෝකයේ බෝ වන රෝගවලට අමතර ව ජීවිත අහිමි කරන ප්‍රධාන පෙළේ සාධකයක්‌ වන්නේ රිය අනතුරුයි. බීමත් බව, නිදිමත, මාර්ග නීති නො පිළිපැදීම ආදි විවිධ මානව දුර්වලතා ලැයිස්‌තුවක්‌ රිය අනතුරු ඉදිරියෙන් ලියෑවුණත් ඒවායෙන් සිදු වන හානිය අවම කරගැනීමට විශාල වගකීමක්‌ මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගම්වලට ද තිබෙනවා.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services