පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ වාරි කර්මාන්තයේ විකාශනය

"අපපකංපී'දිසෙ දෙසෙ සලිලං වුටඨි සමභවං

විනා ලොකොපකාරෙන ජාතු මා ගඤජි සාගරං"

"අහසින් වැටෙන එක දිය බිඳක්‌ පවා මනුෂ්‍ය ප්‍රයෝජනයට නො ගෙන මුහුදට ගලා නො යා යුතු ය." (මහාවංසය)

ජලයේ පවතින සමාජ, දේශපාලනික හා ආර්ථික වටිනාකම මැනැවින් හඳුනාගත් පළමුවැනි පරාක්‍රමබාහු රජු ජලය නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ වැදගත්කම මේ පාඨය මඟින් ඉස්‌මතු කොට දක්‌වා තිබෙන බව පැහැදිලි ය. විධිමත් ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ අදහසක්‌ මෙමඟින් ඉදිරිපත් වන බව හඳුනාගැනීමට පුළුවන. මේ ක්‍රියාවලිය මෙරට වාරි කර්මාන්තය බිහි වීම සමඟ ආරම්භ වූවකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services