ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන පළමු දැවැන්ත අන්තර්ජාතික සමුළුව සයිටීස්‌ (CITES)

සයිටීස්‌, (CITES) තවමත් ලාංකික අප බොහෝ දෙනෙක්‌ගේ මුවගට නුපුරුදු නමක්‌ විය හැකියි. එහෙත් ජාත්‍යන්තරයේ නම් එම වචනය පිළිබඳ ඇති පිළිගැනීම හා දැනුවත්කම ඉතා ඉහළයි. කෙසේ නමුත් දැන් අපේ ඒ නොදැනුවත්කම නිවැරැදි කරගැනීමට සුදුසු ම කාලය එළඹ තිබෙනවා. ඒ සයිටීස්‌ ලබන වසරේ මේ කුඩා දිවයිනේ නම, අන්තර්ජාතික තලයට ගෙන යන්නට පෙරමඟ තනමින් සිටින නිසා.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services