පරිසරයට වින නො කරන් දෙව් බැතිය

පරිසරය අප සැමගේ ම දෙවියා ය. අපට පිරිසිදු ජලය, වාතය මෙන්ම ආහාර ද අවකාශය ද සපයා දෙන්නේ පරිසරයයි. පරිසරයට නිර්වචන පෙළක්‌ ඇත. ඉන් එකකට අනුව පරිසරය මහා මැවුම්කරුවකුගේ නිර්මාණයකි. තවත් විටෙක පරිසරය හේතුඵලවාදී ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයකි. මේ මත දෙකෙන් පළමු මතයට දැනට මානව ඉතිහාසය තරම් ම වයස ය. හේතුඵලවාදී මතය ප්‍රකට කරනු ලැබූවේ බුදුන් වහන්සේ විසින් වන නමුත් ඉන් අනතුරුව පුරාවිද්‍යාඥයන්ගේ හා ජීව විද්‍යාඥයන්ගේ මතය ද එයට එක්‌ වන තැනට පත් වෙමින් ඇත. ඒ නමුත් දෙවියන් හා දේව සංකල්පය කිසිදු ආගමක්‌ බැහැර නො කරයි. ඇත්තේ ඒ ඒ දෙවියන් වෙනුවෙන් වෙන් කළ බලපරාක්‍රමයේ ඇති අඩු වැඩිය පමණකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services