දේශීය ශාකසාර සහ නැනෝ තාක්‌ෂණය මුසු කරමින් නිර්මාණය කළ පිළිකා සෛල පමණක්‌ ඉලක්‌ක කරන පිළිකානාශක ඖෂධ බෙදාහැරීමේ ක්‍රමවේදයක්‌

ශ්‍රී ලාංකීය විද්‍යාඥයන් විසින් අප රට තුළ සිදු කරනු ලබන පර්යේෂණ පිළිබඳ තොරතුරු මහජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම අරමුණු කරගෙන මේ ලිපි පෙළ ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

පිළිකාව යනු ඇසුවත් බිය උපදවීමට සමත් රෝගයකි. ලෝකය පුරා සිදු වන මරණ සඳහා වන ප්‍රධානතම හේතුවක්‌ වන්නේ පිළිකා රෝග බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ගෝලීය ව සිදු වන සැම මරණ හයකින් එකකට ම පිළිකා රෝග වගකියනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාර්ෂික ව නව පිළිකා රෝගීන් 17,000ක්‌ පමණ හඳුනාගැනෙන බව වාර්තා වෙයි. පසුගිය වසර තුළ පිළිකා රෝගීන් ගේ ප්‍රතිකාර සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 4,727ක්‌ වැය කොට ඇත. එය අප රට තුළ ආර්ථිකයට බලපෑමක්‌ එල්ල කොට ඇති අතර සමාජීය ගැටලු බිහි වීමටත් හේතු සාධකයකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services