දියර කිරි පරිභෝජනයට යොමු වීමේ වැදගත්කම

පසුගිය වසර කිහිපයක කාලයක පටන් රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ මැදිහත් වීම සහ විවිධාකාරයේ පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම් නිසා ශ්‍රී ලාංකීය කිරි කර්මාන්තයේ දියර කිරි නිෂ්පාදනයට හා පරිභෝජනයට විශාල ඉල්ලුමක්‌ ඇති වී තිබෙන බව දක්‌නට ලැබෙනවා. එහෙත් පාරිභෝගිකයන් තුළ දියර කිරි පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ප්‍රමාණවත් නො වන නිසා ඔවුන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කළ යුතු බව දක්‌නට ලැබෙනවා. විදුසර පාඨක ඔබ වෙනුවෙන් රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයයේ කෘෂිකර්ම විද්‍යා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පශු විද්‍යා අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය නයනා නාරායන මහත්මිය සමඟ කළ මේ සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කරන්නේ දියර කිරි පිළිබඳ ඔබේ දැනුම වැඩි කිරීමේ අරමුණ ඇති වයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services