පොලිතීන් තහනම පිළිබද පසු විපරමක්‌

යහපත් සංකල්පනා මත සිදු කෙරෙන සමහර ව්‍යාපෘති පවා ඇතැම් විට අත්පත් කර දෙන්නේ යහපත් ප්‍රතිපල ම නො වේ. ආණ්‌ඩුව පොලිතින් තහනමක්‌ ගෙන එන විට ඇත්තට ම පරිසරයට ආදරය කරන බොහෝ දෙනකුට ලොකු සතුටක්‌ දැනිණි. ඒ, මෙය මගින් හෝ පොලිතින් නිසා පරිසරයට වූ හානිය මගහැරෙතැයි කියා ය. එහෙත් අද වන විට වී ඇත්තේ ඒ ප්‍රශ්නය තව දුරටත් අවුල් වී යාමක්‌ දැයි කෙනකුට සිතිය හැකි ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services