ජ්‍යෙdතිෂය මුළාවක්‌ ම ය!

විද්‍යාත්මක නො වන සංකල්ප මත ම පදනම් වන ජ්‍යෙdතිෂය, විද්‍යාවක්‌ යෑයි තර්ක කරන බොහෝ දෙනෙක්‌ අප රටේ සිටිති. මිථ්‍යා සංකල්ප මත ගොඩනැඟී ඇතත් ජ්‍යෙdතිෂය තම ව්‍යාපාරය කොටගත් ජ්‍යෙdතීර්වේදීන් අප දන්නා කාලය තුළ ම ජනතාව රවටා ඇති අතර හේතුවාදී සාමාජිකයන් ඉදිරියේ සියලු ජ්‍යෙතීර්වේදීන් පිළිතුරු නැති ව අසරණ වී ඇත. දෙරණ රූපවාහිනියේ "නො පෙනෙන මානය", ජාතික රූපවාහිනියේ "යාථාරූප" සහ TV 1 රූපවාහිනියේ "මායා දැහැන" ආදී වැඩසටහන් තුළ දී රටේ නමගිය ජ්‍යෙdතීර්වේදීන් හාස්‍යජනක ලෙස නිරාවරණය වන ආකාරය ඔබ සැම නරඹා ඇතැයි සිතමි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services